Paimta iš LKD puslapio

1. ĮŽANGA

1.1. Šių veisimo nuostatų tikslas yra šunų sveikatos, temperamento bei charakterio, gerovės ir veislei būdingų savybių išsaugojimas, užtikrinimas ir gerinimas.

2. BENDROJI DALIS

2.1. Šie nuostatai yra sudaryti remiantis Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) ir Lietuvos kinologų draugijos (LKD) reikalavimais. Jų privalo laikytis visi Lietuvos veisėjai bei reproduktorių savininkai.

2.2. LKD veisimo komisija – tai aktualius veisimo klausimus nagrinėjantis organas. Veisimo komisiją tvirtina LKD taryba.

2.3. Veisiami tik užregistruoti Lietuvos šunų veislių knygoje (LŠVK) šunys. Joje registruojami LKD klubų pateiktų vadų šuniukai ir šunys, turintys LKD ir FCI pripažįstamus kilmės dokumentus. Jeigu veisimui naudojami užsienio reproduktoriai, jie privalo turėti FCI pripažįstamus kilmės dokumentus.

2.4. Į pagrindinę LŠVK registruojami šunys, kurių kilmės liudijime yra mažiausiai trys kartos šunų, kurių kilmę pripažįsta FCI.

2.5. Į registrinę LŠVK registruojami šunys, kurių kilmės liudijime yra mažiau negu trys kartos šunų, kurių kilmę pripažįsta FCI.

2.6. Šuns kilmės liudijimas – tai išrašas iš LŠVK.

2.7. Veisėjas – tai LŠVK užregistruotos kalės (kalių), naudojamos(ų) veisimui, savininkas arba asmuo, turintis jos (jų) veisimo teisę. Veisėjas turi būti LKD klubo narys ir privalo turėti savo vardu užregistruotą priedėlį arba LKD veislyną.

2.8. Reproduktoriaus, t.y. LŠVK užregistruoto šuns, savininkas yra LKD klubo narys.

2.9. Reproduktoriaus atstovas – tai reproduktoriaus savininko įgaliotas asmuo, LKD klubo narys, turintis reproduktoriaus kergimo teisę.

3. BENDRASAVININKYSTĖ

3.1. Kai šuns savininkai yra keli asmenys jie vadinami bendrasavininkais.

3.2. Bendrasavininkams keliami reikalavimai:

3.2.1. Visi šuns savininkai turi būti LKD klubo nariai, bendrasavininkais gali būti užsieniečiai ir Lietuvos respublikos piliečiai, gyvenentys užsienyje;

3.1.2. Bendrasavininkystės sutartis turi būti patvirtinta LKD klube ir kopija pristatyta į LKD sekretoriatą mėnesio laikotarpyje;

3.1.3. Bendrasavininkystės sutartyje turi būti nurodytas vienas pagrindinis savininkas, kuris atsakingas už šuns naudojimą.

3.1.4. Bendrasavininkystės sutartyje turi būti nurodytas savininkų pavardžių rašymo eiliškumas ir adresas to savininko, kurio pavardė rašoma pirma;

3.1.5. Apie pasikeitimus bendrasavininkystės sutartyje LKD klubas 15 dienų laikotarpyje turi raštu informuoti LKD sekretoriatą.

3.1.6. Registruojant šunį į parodas, turi būti įrašomi visi bendrasavininkiai.

4. BAZINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI

4.1. Retriverių veislės kalės veisiamos nuo 18 mėnesių  iki 8 metų amžiaus, patinai nuo 12 mėnesių amžiaus.

4.2. Pirmo šuniavimosi metu kalė negali būti vyresnė nei 7 metai.

4.3. Sekantį kartą kalę galima kergti po šuniukų gimimo praėjus mažiausiai 8 mėnesiams;

4.4. Veisime neleidžiamos kombinacijos „tėvai-vaikai“, „broliai-seserys“, „sibsas-sibsas“ (kombinacijos 1-2, 2-1, 2-2). Tokie kergimai galimi tik LKD veislynams gavus LKD veisimo komisijos leidimą.

4.5. Veisti galima kalę, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose parodose. Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „labai gerai“.

PAPILDYMAS LRMK veisimo nuostatose: LRMK nariui priklausančią kalę galima veisti:

4.5.1 iki 2 metų amžiaus ( 18-24 mėn.), galima kergti, jeigu ji sertifikatinėje, specializuotoje ar tarptautinėje parodose dviejų skirtingų teisėjų buvo įvertinta ne blogiau nei „labai gerai“. Galioja įvertinimai gauti jaunimo klasėje, nepriklausomai nuo parodos rango.

4.5.2 vyresnę nei 2 metų amžiaus kalę, galima kergti jei ji pereinamoje, atviroje, darbinėje ar čempionų klasėje, buvo įvertinta dviejų teisėjų ne blogiau kaip „labia gerai“. Vienas iš įvertinimų turi būti gautas specializuotoje arba tarptautinėje parodoje.

4.5.3. Visos kergiamos kalės, iki 6 metų amžiaus, kartą per du metus turi būti įvertintos tarptautinėje arba specializuotoje parodose ne mažiau kaip „labai gerai“.

4.6. Veisti galima šunį, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose parodose. Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „puikiai“.

PAPILDYMAS LRMK veisimo nuostatose: LRMK nariui priklausančią patiną galima veisti:
4.6.1 iki 2 metų amžiaus ( 12-24 mėn.), galima kergti, jeigu jis sertifikatinėje, specializuotoje ar tarptautinėje parodose dviejų skirtingų teisėjų buvo įvertintas ne blogiau nei „puikiai“. Galioja įvertinimai gauti jaunimo klasėje, nepriklausomai nuo parodos rango.

4.6.2. vyresnį nei 2 metų amžiaus patiną, galima kergti jei ji pereinamoje, atviroje, darbinėje ar čempionų klasėje, buvo įvertinta dviejų teisėjų ne blogiau kaip „puikiai“. Vienas iš įvertinimų turi būti gautas specializuotoje arba tarptautinėje parodoje.

4.6.3. Visi kergiami patinai, iki 6 metų amžiaus, kartą per du metus turi būti įvertinti tarptautinėje arba specializuotoje parodose ne mažiau kaip „puikiai“.

4.7. Veisiami šunys ir kalės turi būti geros sveikatos būklės ir kondicijos. Jei kondicija nepatenkinama, kergimas neleidžiamas.

4.8. Šunys su nestabilia psichika, įgimtu kurtumu arba aklumu, esminiais dantų bei žandikaulių defektais, epilepsija, kriptorchizmu, monorchizmu, albinizmu, nestandartine spalva neveisiami.

4.9. Visiems veisimui naudojamiems patinams ir kalėms turi būti atliktas klubo sąnario displazijos patikrinimas. HD testai privalomi nepriklausomai nuo amžiaus visiems rotveileriams, dobermanams, retriveriams ir vokiečių aviganiams.

PAPILDYMAS LRMK veisimo nuostatose: Veisimui nenaudojami patinai ir kalės kurių klubo sąnarių displazijos įvertinimas D ar E. Jei vieno iš poros displazijos įvertinimas C, tai partnerio displazijos įvertinimas turi būti ne mažiau kaip A arba B. Kombinacija HD C ir HD C LRMK klubo narių šunims neleidžiama.

4.10. Užsienio šalyje, kurioje neatliekamas displazijos patikrinimas ir reproduktorius neturi atitinkamo sertifikato, gali būti kergiamos kalės, turinčios tik A ar B klubo sąnario displazijos laipsnius.

4.11. Veisėjas apie vados gimimą 5 dienų bėgyje privalo pranešti LKD klubui ir sudaryti sąlygas klubo ir LKD atstovams apžiūrėti vadą bei kalę. LKD klubas privalo 3 dienų bėgyje informuoti LKD sekretoriatą apie iš anksto nurodytuose veislynuose gimusias vadas.

5. PRAKTINIS VEISIMAS
5.1. Visi veisiami šunys turi būti identifikuoti.

5.2. Veisėjas turi teisę pats pasirinkti reproduktorių.

5.3. Prieš kergimą veisėjas turi gauti iš LKD klubo nukreipimą kergimui (jei Jūs esate LRMK narys – turite gauti nukreipimą iš LRMK klubo), kuriame turi būti pateikiami šie duomenys:

5.3.2. LKD klubo, išdavusio nukreipimą kergimui, pavadinimas;

5.3.3. šunų veislė;

5.3.4. reproduktoriaus vardas, registracijos numeris;

5.3.5. reproduktoriaus savininko vardas, pavardė ir adresas;

5.3.6. kalės vardas, registracijos numeris;

5.3.7. veisėjo vardas, pavardė ir adresas;

5.3.8. kergimo data;

5.3.9. atsiskaitymo už kergimą forma ir sąlygos;

5.3.10. reproduktoriaus savininko ir veisėjo parašai;

5.3.11. veisėjas privalo pateikti reproduktoriaus ir kalės kilmės dokumentų kopijas.

5.4. Draudžiama kergti kalę tos pačios rujos metu daugiau, negu su vienu reproduktoriumi.

5.5. Iškilusius dėl užmokesčio už kergimą konfliktus LKD klubai sprendžia tik tada, jei buvo pasirašyta kergimo sutartis.

5.6. Kergiant LKD užregistruotas kales su kitų kinologinių organizacijų šunimis, atsiskaitoma pagal tų organizacijų nustatytas taisykles. Iškilusius konfliktus, jei yra pasirašyta kergimo sutartis, sprendžia LKD.

5.7. Kergiant LKD užregistruotus šunis su kitų kinologinių organizacijų siųstomis kalėmis, atsiskaitoma pagal LKD nustatytas taisykles. Iškilusius konfliktus, jei yra pasirašyta kergimo sutartis, sprendžia LKD.

5.8. Tuo atveju, kai kalė yra apvaisinama dirbtinai, reproduktoriaus spermą paimantis veterinarijos gydytojas privalo parašyti sertifikatą, kad šviežia arba šaldyta sperma, kuria buvo apvaisinta kalė yra būtent sutarto reproduktoriaus.

5.9. Veisėjas privalo laiku atlikti šuniukų dehelmintizaciją ir užtikrinti veterinarijos gydytojo sertifikuotą, šuniukų amžių atitinkančią vakcinaciją. Jei kalė buvo laiku vakcinuota ir pati maitino šuniukus, šuniukai turi būti vakcinuojami 8 sav. amžiaus; jei kalė nebuvo laiku vakcinuota arba visai nemaitino šuniukų, šuniukai turi būti vakcinuoti 6 sav. amžiaus. Veisėjas privalo pateikti veterinarijos gydytojo antspaudu ir parašu patvirtintą dokumentą apie vakcinaciją.

5.10. Veisėjas šuniukus gali parduoti tik su kilmės dokumentais, identifikuotus tatuiruote arba mikroschema. Identifikuojama visa vada vienu metu, prieš tai ją apžiūrėjus klubo atstovui. Šuniukai identifikuojami nuo 6 sav. iki 3 mėn. amžiaus.

5.11. Klubo atstovas pažymi šuniuko kilmės dokumentus antspaudu „veislės brokas“, konstatavus įgimtus diskvalifikuotinus požymius.

5.12. Veisėjas privalo pateikti LKD sekretoriatui vados sąrašą su informacija apie naujus savininkus.

5.13. LKD svarsto ginčus tarp veisėjo ir šuniuko savininko tik tais atvejais, kai buvo pasirašyta įsipareigojimų sutartis.

5.14. Draudžiama kergti reproduktorių, jei kalė neatitinka LKD veisimo nuostatų reikalavimo. (neturi FCI pripažįstamų kilmės dokumentų, turi diskvalifikuojančių požymių ir pan.)

6. VEISIMO TEISĖS PERDAVIMAS

6.1. Jeigu nėra sutarties, kalės savininkas kalės šuniavimosi metu yra laikomas veisėju. Kalės arba šuns veisimo teisė gali būti perduota kitam asmeniui, sudarius su juo raštišką veisimo teisės perleidimo sutartį.

6.2. Raštiška veisimo teisės perleidimo sutartis, kurioje tiksliai nurodytos abiejų pusių teisės ir įsipareigojimai, turi būti sudaryta prieš kergimą, pateikiant ją kergimo aktą išduodančiam LKD klubui.

6.3. Vienas sutarties egzempliorius kartu su vados registracijos pareiškimu pateikiamas į LKD.

7. VADOS REGISTRAVIMO TVARKA

7.1. Remiantis FCI veisimo taisyklėmis, šuniukai nuo dviejų grynaveislių tos pačios veislės šunų, turinčių FCI pripažįstamus kilmės dokumentus, įvykdžius LKD veisimo nuostatų reikalavimus, yra laikomi kilmingais šuniukais ir turi teisę į FCI pripažįstamus kilmės dokumentus. FCI pripažįstami kilmės dokumentai yra ne šuns kokybės, o kilmės sertifikatas.

7.2. Veisėjas privalo įregistruoti vadą iki mėnesio amžiaus LKD, tarpininkaujant LKD klubui, kurio narys jis yra.

7.3. Šuniukai įrašomi į Lietuvos šunų veislių knygą ir jiems išduodami kilmės dokumentai tik tada, jei veisėjas LKD klubo narys ir yra įregistravęs veisėjo priedėlį arba LKD veislyną.

7.4. Veisėjas privalo sudaryti sąlygas klubo atstovams apžiūrėti 6 savaičių (bet ne vėliau 3 mėnesių) amžiaus šuniukus ir užtikrinti jų identifikaciją. Šuniukų identifikacija turi atsispindėti jų kilmės dokumentuose. Klubo atstovai turi teisę papildomai apžiūrėti penkių dienų amžiaus šuniukus.

8. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

8.1. LKD klubų papildomi reikalavimai kergimui galioja tik to klubo nariams.

8.2. Priklausomai nuo to, kaip įvykdyti baziniai veisimo reikalavimai, šuniukų kilmės dokumentų kaina kinta (Priedas Nr. 3)

8.3. Reikalavimai kergimui negali būti keičiami dažniau, kaip kartą per metus.

LKD šunų veisimo nuostatai su priedais įsigalioja nuo 2006 m. gruodžio 1d.